Ako hrať Disc Golf

Pravidlá sú veľmi podobné s pravidlami používanými v klasickom golfe. Protihráči by sa Vás nemali snažiť rozptyľovať, aby ste sa plne mohli sústrediť na hod. To je skôr vecou etiky ako konkrétnych pravidel. Nehádžte disk, kým si nie ste istí jeho letom a pristátím. Tým sa má na mysli to, aby ste sa plne sústredili na hod a nerozptyľovali sa s kamarátom, aby zbytočne nedošlo k zraneniu nikoho, kto by sa mohlo objaviť v letovej dráhe disku.

Prvý hod vykoná hráč na základe vzájomnej dohody všetkých účastnikov alebo tým že si hodíte disky štýlom hlava (podtlač disku) alebo znak (zadná strana disku). To sa týka prvej jamky, tie ďalšie sa odvíjajú od konkrétneho poradia hráča na jamke. Začína ten, kto ukončil jamku s nejmenším počtom hodov.

Na označenie dopadu disku sa používa malý špeciálny mini disk, prípadne disk, ktorý dopadol na miesto s tým, že sa otočí spodnou stranou na vrch. Po absolvovaní hodu sa následne disk zodvihne.

Pri hode disku nesmie dôjsť k prešľapu. Tým sa má na mysli noha, na ktorej je obyčajne váha. Pri hode disku nesmie prekročiť líniu, ktorá je označená mini diskom. To samozrejme platí aj pre druhú nohu. Až do fázi pokiaľ disk neopustí ruku hráča.

Trochu odlišné je to pri poslednom hode na kôš pri vzdialenosti menšej ako 10 metrov, kde nie je možné prekročiť líniu miesta dopadu disku z predošlého hodu ani po opustení disku z ruky hráča.

Ak disk skončil nad zemou do výšky 3m a na zem nedopadol. Hráč môže pokračovať z miesta pod ním s tým, že si pripočíta jeden trestný bod. Nie je povolené ohýbať konáre alebo kríky pre zlepšenie podmienok hodu na kôš. Niektoré ihriská sú miestami ohraničené Out-of-Bounds (OB), t.j. miesta mimo hraciu plochu. To znamená, ak disk vyletí z tohto priestoru, tak hráč je povinný pripísať si trestný bod a nasledujúci hod absolvovať z miesta 1m vzdialeného od tejto hranice (v OB) kde disk hraciu plochu opustil.

Vodné prekážky sú taktiež považované za (OB). To znamená pri utopení disku sa uplaňujú vyššie spomenuté pravidlá. Pripočítava sa trestný bod. Plochy blata a stojaca voda po daždi sa počíta ako (OB). Hráč si presunie disk z takejto plochy na najbližšie miesto nie však vo vzdialenosti ku košu bližšej ako dopadnutý disk. Hráč si v tomto prípade trestný bod nepripočítava.

Povinná prekážka tzv. „dog leg“ sa môže objaviť na niektorých ihriskách. Táto prekážka má obyčajne hráčom sťažiť danú jamku. Na mapke jamky je označená a jej smer prekonania je označený šípkami, ktoré ukazujú smer a stranu, kadiaľ musí disk danú překážku prekonať. Ak sa Vám nepodarí trafiť požadovaným smerom, musíte hodiť disk smerom naspať na ľubovoľnú stranu danej prekážky a ďalším hodom sa snažiť překážku prekonať.

Obyčajne sa na každom ihrisku stretnete so stručnými pravidlami hry, kde si ich veľmi rýchlo ozrejmite. Nepísaným pravidlom je aj udržiavanie čistoty na ihrisku aby dané prostredie bolo príjemné a ľudia sa tam radi vracali.

Nižšie nájdete vypichnuté hlavné body pravidel pre Vašu rekreačnú hru.

Pravidlá pre rekreačnú hru

Hod disku z miesta odhodu (Tee Throw)

Tento hod musí byť uskutočnený z určeného miesta alebo tesne za ním aby nedošlo k prešľapu. Pred samotným hodom sa uisti, že nemáš pred sebou v dosahu iného hráča.

Miesto dopadu disku (Lie)

Miesto kde dopadol disk z predošlého hodu, sa označuje obyčajne malým diskom alebo otočením hodeného disku, v smere ku košu alebo povinnej prekážke, tzv. dog leg.

Poradie pri hádzaní (Throwing Order)

Po prvotnom odhode disku na kôš (teeing off), hráč, kterého disk je najďalej od koša hádže ako prvý. Hráč, ktorý ukončil jamku s najmenším počtom hodov, pokračuje na ďalšej jamke ako prvý v poradí.

Hody medzi miestom odhodu a košom (Fairway Throws)

Pri hode disku v priestore medzi miestom odhodu a košom, nesmie noha presahovať miesto kde dopadol disk pri predošlom hode. Prešľap je možný až po vyhodení disku z ruky.

Povinná prekážka (Dog Leg)

Dog leg je jeden alebo viacero určených stromov alebo prekážok, ktoré musia byť prekonané v smere určujúcich značení (šípiek). Pokým táto prekážka nie je prekonaná, jedna noha musí byť na mieste kde disk dopadol predošlým hodom.

Dokončenie jamky (Completion Of Hole)

Disk, ktorý dopadne do koša tzv. Disc Pole Hole® alebo reťazí, znamená úspešné ukončenie konkrétnej jamky.

Neplatný dopad disku (Un-Playable Lie)

Disk, ktorý dopadne v mieste vyššom ako 3m nad zemou sa považuje za neplatný „the un-playable lie“.

Mimo hraciu plochu (Out Of Bounds)

Hod, ktorý pristane za hranicou hracej plochy, musí byť zahraný z bodu vzdialeného 1 meter (3') od hranice hracej plochy v blízkosti miesta kde disk túto plochu opustil. Hráč tým dostane trestný bod. Vodné prekážky a cestné komunikácie sa vždy považujú za oblasti mimo hracej plochy (OB).

Sankcie (Penalties)

Rekreační hráči nebudú penalizovaní pre porušovanie pravidiel. Iní hráči Vás určite prinútia hrať čestne.

Slušnosť (Course Courtesy)

Hráčska zdvorilosť hovorí o neznečisťovaní prostredia odpadkami, ale taktiež o tom aby ste sa snažili viesť začínajúcich hráčov aby hrali podľa pravidel. Vy ste tí, ktorí sa snažia o rozvoj tohto športu. Vašim príkladom, Disc golf zmení Váš životný štýl a životný štýl ostatných. Pamätajte na najdôležitejšie pravidlo. Vyhráva ten, kto sa pri tejto hre najviac baví!


© HURRA DISC s.r.o., Všetky práva vyhradené | Webové stránky od AiVision, s.r.o. - e-shop riešenie AiShop